Jurists ABC parādīs labāko ceļu tiesvedību labirintos

Katrs dzīvē esam saskārušies ar domstarpībām un strīdiem pat vistuvāko cilvēku starpā, un dažreiz nesaskaņas ir tik lielas, ka nav citas iespējas, kā tikai atrisināt tās tiesā. Šādos gadījumos, kad valda apjukums un sakāpinātas emocijas, noteikti jāvēršas pie profesionāliem juristiem, kuri spēs rast jums piemērotāko, izdevīgāko un taisnīgāko veidu; iespējams, strīdu var atrisināt ar mediācijas palīdzību un tam nemaz nav jānonāk tiesā. Jebkurā gadījumā ir jāapbruņojas ar pacietību un jāņem vērā, ka process var prasīt no jums daudz gan emocionāli, gan finansiāli. Situācijas un nozares, kad ir nepieciešama tiesvedība, var būt ļoti daudzas un dažādas. Turpinājumā par dažām nedaudz plašāk.

            Parādu piedziņa

            Par parādu piedziņu sauc procesu, kurā parādnieks tiek aicināts nokārtot savas kredītsaistības. Parādu piedziņa ir laiks, kurā parādu piedzinējs, kas var būt gan juridiska, gan fiziska persona, sazinās ar parādnieku, informējot viņu par parādu un piedziņas izdevumiem.

Nereti parādu atgūšana notiek tiesas ceļā, kur mūsu komandai ir ļoti liela un veiksmīga pieredze. Jurists ABC profesionālie un zinošie parādu piedziņas speciālisti nodrošina kvalitatīvu un ātru parādu atgūšanu, vienlaikus vēršot uzmanību uz kreditora un parādnieka ilgtspējīgu attiecību saglabāšanu, ja nepieciešams. Mēs parūpēsimies par visu no paša sākuma līdz veiksmīgam noslēgumam – no pirmstiesas parādu piedziņas līdz atbilstošākajam tiesas procesam un tiesas lēmuma nodošanai tiesu izpildītājiem –, lai, ja nepieciešams, tiktu apķīlāti parādnieka īpašumi un bankas konti. Bieži vien lietas tiek atstātas novārtā pēc pirmā mēneša, taču ne Jurists ABC vadībā – mēs sekosim lietas gaitai, regulāri pieprasīsim pārskatus un nodrošināsim visu iesaistīto personu rūpīgu darbu.

Laulības šķiršana

Saskaņā ar Civillikuma 72. pantu par izirušu tiek uzskatīta laulība, ja laulātie vismaz trīs gadus dzīvo šķirti. Ja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus, tiesa laulību var šķirt tikai šādos gadījumos:

 • Laulības iziršanas iemesls ir laulātā fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība pret laulāto, kurš pieprasa laulības šķiršanu, vai pret viņa bērnu vai laulāto kopīgo bērnu;
 • Viens laulātais piekrīt otra laulātā prasībai šķirt laulību;
 • Viens no laulātajiem ir uzsācis kopdzīvi ar citu personu un šajā kopdzīvē ir piedzimis bērns vai ir gaidāma bērna piedzimšana.

Prasības pieteikums par laulības šķiršanu ir jāsagatavo saskaņā ar Civilprocesa likuma 128. un 235.1. pantu. Prasītājam ir jāsagatavo pieteikums brīvā formā, īpaša veidlapa nepastāv. Prasības pieteikumu var iesniegt vairākos veidos – personīgi, sūtot pa pastu vai elektroniski. Taču katrs laulības šķiršanas gadījums ir individuāls, līdz ar to arī atšķirsies pievienojamie dokumenti, tādēļ ļoti noderīgi ir vērsties pie jurista.

Darba strīdi

Darba strīds ir jebkuras no darba tiesiskajām attiecībām izrietošas vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītas domstarpības starp darbiniekiem un darba devējiem. Šādi strīdi uzņēmumā pēc iespējas izšķirami pārrunās starp darbinieku un darba devēju, taču, ja tas neizdodas, darbinieks var rīkoties – doties uz Valsts darba inspekciju (VDI), arodbiedrību vai tiesu.

Civillikuma 1. pantā ir iekļauti vairāki pamatpriekšnoteikumi, no kuriem ir jāpastāv vismaz vienam, lai persona varētu vērsties tiesā:

 • Ir aizskartas personas civilās tiesības;
 • Ir apstrīdētas personas civilās tiesības;
 • Personai ir jānovērš savu ar likumu aizsargāto civilo tiesību aizskārums.

Būtiskākās problēmas saistībā ar darba strīdu izskatīšanu tiesās ir prasītāja nespēja formulēt prasības pamatu un laikus iesniegt nepieciešamos pierādījumus. Problēmas rodas tiesu procesos, kur darbinieks grib saņemt neizmaksāto darba algu, bet līdz tam ir saņēmis algu “aploksnē”. Šādas tiesas gandrīz vienmēr beidzas par sliktu darbiniekam, jo trūkst pierādījumu. Tāpat problēmas rada arī pārstāvju aizņemtība citos procesos, neskaidrība par piedzenamajām summām attiecībā uz ieturējumiem.

Process var būt sarežģīts un ilgstošs, tādēļ konsultācija pie jurista noteikti noderēs un viņš spēs sekot līdzi visiem procesiem un nokārtot lietu līdz galam.

Mantojuma lietas

 Būtiskākais, kas ir jāņem vērā, un biežāk pieļautās kļūdas ir minētas turpmāk.

 • Mantojuma lietas nonāk tiesā brīdī, kad mantinieki savā starpā nespēj vienoties un pilnībā izvairīties no strīdiem par mantojumu. Viens no parastākajiem gadījumiem – aizdomas par viltotu testamentu.
 • Privātajos testamentos parasti ir kļūdas, nepilnības un atstātās mantas sadalījums, kas faktiski nav izpildāms. Arī tas bieži vien ir iemesls tiesas procesam mantojuma sadalē.
 • Nepareizi sagatavots pieteikums pirmās instances tiesā tiek atstāts bez virzības.
 • Ja ir šaubas par mantojuma sastāvu un masu (iespējamiem parādiem), ir tiesības pieņemt mantojumu ar inventāra tiesību, tā pasargājot sevi no atstātajiem parādiem.
 • Nepilngadīga persona pati nedrīkst pieņemt mantojumu, tas ir jādara pārstāvim ar bāriņtiesas starpniecību.
 • Laikā nesakārtojot mantojuma dokumentus, mantinieks var zaudēt mantoto īpašumu.

Kāpēc Jurists ABC  būs vislabākais padomdevējs?

            Jurists ABC ir liela pieredze, pārstāvot savus klientus civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās visās Latvijas tiesu institūcijās un līmeņos, kā arī vairākās Latvijas šķīrējtiesās. Mēs spējam:

 • Veikt 500 tiesvedības vienlaicīgi;
 • Sagatavot dokumentus, pārstāvēt tiesas sēdēs un nodot tiesas spriedumus izpildei;
 • Veiksmīgi sadarboties ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem visos tiesu apgabalos;
 • Veicināt strīdu izšķiršanu šķīrējtiesās – 99% gadījumu iegūstam izpildrakstus.

Jurists ABC juristi ir zinoši ļoti dažādās nozarēs. Varam palīdzēt parādu atgūšanas un zaudējumu atlīdzības lietās, mantojuma lietās, ģimenes strīdu gadījumos – laulības šķiršana, uzturlīdzekļi, kopmantas sadale –, darba strīdos, kā arī dažādās uzņēmējdarbības jomās. Vienmēr aicinām izmantot visus citus strīda risināšanas veidus un tikai neatrisināmu domstarpību gadījumā vērsties tiesā.

<p>

 

Atstājiet komentāru

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×