Privātuma politika

Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, turpmāk tiek sniegta informācija par Jurists ABC veikto personas datu apstrādi. Vēršam uzmanību, ka norādītā informācija nav izsmeļoša un var tikt grozīta, precizēta, papildināta.

1. Pārzinis:

SIA “Juristu grupa”
REĢ. Nr. 40103927389
Adrese: Mūkusalas iela 29, Rīga, LV-1004

Tālrunis: 27279999
E-pasts: info@juristsabc.lv

2. Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja  Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties:
izmantojot 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.

3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Jurists ABC rīcībā esošo personu datu drošību. Jurists ABC izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Jurists ABC nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādi, uzglabāšanu, datu integritāti ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu rīcībā esošos personas datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības prasībām.
Jurists ABC personas datus apstrādā nodarbinātie vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei.
Tiek apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontaktinformācija, vecumu, dzimumu un citi personu identificējoši dati atbilstoši tam, lai tiktu sasniegts attiecīgs datu apstrādes mērķis. Jurists ABC nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

4. Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Jurists ABC apstrādā personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, tiesisko interešu realizācijai, kā arī citiem iepriekš noteiktiem nolūkiem, tai skaitā un ne tikai, ja:

 • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm.
 • Apstrādes pamats katrā konkrētajā gadījumā ir kāds no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta punktiem, lai celtu prasību tiesā datu subjekta un vai citas personas aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā (Civilprocesa likuma 1.panta 1.daļa).

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

Jurists ABC neveic tādu personas datu apstrāde, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde
Jurists ABC personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos skatos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām Jurists ABC rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

6. Personas datu sniegšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

Jurists ABC nenodod datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

7. Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties. Piemēram, vispirms datu apstrāde notiek, lai pēc būtības izskatītu Jūsu iesniegumu. Kad lēmums pieņemts, dati tiek uzglabāti gan saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par attiecīgu dokumentu uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī, lai nodrošinātu Jurists ABC leģitīmās intereses, kas varētu izrietēt no iespējamo domstarpību gadījumiem.
Personas datu uzglabāšanas termiņš ir sekojošs:

 • Attaisnojuma dokumenti par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem (darbinieku kontu kartītes vai darba samaksas saraksti vai u.c.). Ja dokumenta datums ir agrāks par 1999. Gada 1. Janvāri, — 75 gadi, bet dokumentiem, kuru datums ir 1999.gada 1.janvāris vai vēlāk, — 10 gadi. Likuma „Par grāmatvedību” 10.pants.
 • Attaisnojuma dokumenti (saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību” attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību. Šī ir visai liela dokumentu grupa – dokumenti par materiālo vērtību, inventāra iegādi, norakstīšanu (krājumu iekšējās pārvietošanas pavadzīmes, norakstīšanas akti u.c. grāmatvedības uzskaites dokumenti), no kuriem  izdarīti grāmatvedības ieraksti.) – līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai izpildītu Likuma „Par grāmatvedību” 2. panta prasības par saimnieciskā darījuma norises izsekojamību, bet ne mazāks kā 5 gadi. Likuma „Par grāmatvedību” 10.pants.
 • Preču piegādes dokuments – ne mazāks kā 5 gadi. Likuma „Par grāmatvedību” 10.pants.
 • Preču pārvadājumu dokuments – ne mazāks kā 5 gadi. Likuma „Par grāmatvedību” 10.pants.
 • Izdoto vai saņemto preču piegādes dokumentu un pārvadājumu dokumentu reģistrs – ne mazāks kā 5 gadi. Likuma „Par grāmatvedību” 10.pants.
 • Avansu norēķini – ne mazāks kā 5 gadi. Likuma „Par grāmatvedību” 10.pants.
 • Kases čeks – ne mazāks kā 5 gadi. Likuma „Par grāmatvedību” 10.pants.
 • Kases ieņēmumu orderis – ne mazāks kā 5 gadi. Likuma „Par grāmatvedību” 10.pants.
 • Izmaksu saraksts – ne mazāks kā 5 gadi. Likuma „Par grāmatvedību” 10.pants.

8. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt to kontroli, datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, tāpēc, saņemot Jūsu pieprasījumu, Jurists ABC uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs Jūsu personas datus.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai. Jurists ABC izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.
Jūs varat iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības šādi:

Iesniedzot iesniegumu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi info@juristsabc.lv Iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
Saņemot Jūsu iesniegumu, Jurists ABC izvērtēs tā saturu un Jūsu identificēšanas iespējas un, ja nepieciešams, lūgs Jums iesniegt papildu informāciju, lai pēc iespējas pārliecinātos, ka dati tiks nosūtīti attiecīgajam datu subjektam un mazinātu risku ļaunprātīgai Jūsu datu izmantošanai.

9. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Jurists ABC veikto Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie Jurists ABC, kā tas ir norādīts šī paziņojuma 2. punktā.

Связаться с нами